بازدید دانشجویی،، دانشگاه پیام نور دماوند سال ۱۳۹۶ بهمراه سرکار خانم دکتر قربانی